Smedjebackens energi

Ledningsanvisning

Om du ska gräva någonstans ska du först ansöka i Ledningskollen för att få veta var el- och optokablar, VA- och fjärrvärmeledningar finns.

Kabeldike

Gör ledningskoll i god tid!

Ledningsanvisningen är gratis. Kontakta oss minst 5 arbetsdagar innan du börjar gräva.

Begäran av ledningsanvisning gör du via Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Om du gräver av eller skadar en kabel eller ledning kan du få betala reparationskostnaden.

Generella bestämmelser för grävning

Grävning nära ledningar
Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från markerad ledning.

Friläggning av ledningar
I de fall ledningar friläggs är det viktigt att återfyllnad kring ledningar görs på föreskriftsenligt sätt. I de fall ledningar är frilagda i samband med andra arbeten kan det behövas skyddsåtgärder runt ledningar för att minska risker för skador, kontakta Smedjebacken Energi i god tid för planering av skyddsåtgärder.

Luftledningar
Vid arbeten nära luftledningar är det viktigt att iaktta rätt säkerhetsavstånd till ledningarna, 2 m i höjd- och sidled vid lågspänning och 4 m i höjd- och sidled för högspänning.

Skadad ledning

Om en ledning skadas kontakta omedelbart Smedjebacken Energi.
Observera att elledningar som är skadade kan vara livsfarliga att vidröra,
Avbryt arbetet omedelbart och kontakta Smedjebacken Energi.

Avgift

Vid kortare framförhållning än 5 dagar för ledningsanvisning kan vi komma att ta ut en avgift på 950 kr inkl. moms. Avgiften utgår även om man vill ha samma sträcka utsatt ytterligare en gång.

Gravallvar

Lär dig mer om planering av markarbeten och för att undvika grävskador på branschsidan Gravallvar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: